5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını Çöz

Anasayfa 5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin artmasını sağlar?
A. Nüfusun hızla artması
B. Fosil yakıtların çok tüketilmesi
C. Doğal yaşam alanlarının korunması
D. Orman yangınları
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Biyoçeşitlilikle ilgili olarak;
I. Tüm bölgelerin biyoçeşitliliği aynıdır.
II. Sıcaklık, ışık gibi faktörlerden etkilenir.
III. Çöl ekosistemlerinde biyoçeşitlilik azdır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III
Soru 3- Aşağıda verilen olaylardan hangisi insan faaliyetleri sonucu oluşur?
I. Asit yağmurları
II. Küresel ısınma
III. Deprem
IV. Sel
V. Ozon tabakasının incelmesi
A. II ve III
B. I, II ve III
C. I, II ve V
D. II, III ve IV
Soru 4- Aşağıdaki olaylardan hangisi hava kirliliği oluşturmaz?
A. Yanardag püskürtmeleri
B. Otomobillerden çıkan egzoz dumanı
C. Bitkilerin karbondioksit alıp, oksijen vermesi
D. Klima ve buzdolaplarında kimyasal maddelerin kullanılması
Soru 5- Bir denizde meydana gelen tanker kazası sonucu fazla miktarda petrol denize karışmıştır. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi ortaya çıkmaz?
A. Biyoçeşitlilik azalır.
B. Tür çeşidi ve sayısı artar.
C. Su kirliliği ortaya çıkar.
D. Sudaki oksijen miktarı azalır.
Soru 6- Sera etkisi aşağıdakilerden hangi çevre sorunu sonucu oluşur?
A. Erozyon
B. Toprak kirliliği
C. Su kirliliği
D. Hava kirliliği
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde soyu tükenen canlılardan birisidir?
A. Anadolu leoparı
B. Ankara keçisi
C. Denizli horozu
D. Van kedisi
Soru 8- Heyelandan korunmak için aşağıda verilenlerden hangisi yapılmamalıdır?
A. Doğal bitki örtüsü korunmalı, eğimli yerler ağaçlandırılmalıdır.
B. Heyelan olabilecek yerlere uyarıcı levhalar yerleştirilmelidir.
C. Heyelan riski olan alanlar yerleşime açılmalıdır.
D. Dik yamaçlara su kanalları açılmamalıdır.
Soru 9- Hava kirliliğini azaltmak için;
I. fabrika bacalarına filtre takmak,
II. doğal gaz kullanımını artırmak,
III. ormanlık alanları korumak
önlemlerinden hangisi ya da hangileri alınmalıdır?
A. I ve II
B. I ve III
C. II ve III
D. I, II ve III
Soru 10- Çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkisi vardır.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu olumsuz etkilerden biri değildir?
A. Akciğer hastalıkları
B. Mide ve bağırsak rahatsızlıkları
C. Biyoçeşitliliğin azalması
D. Hastalık yapıcı etkenlerin artması
Soru 11- Bir canlı türü sayısının yıllara göre değişimi aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.
5. sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı biyoçeşitlilik
Bu grafiğe göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A. 2008 yılında çevre kirliliği en azdır.
B. Bu canlı türünün dünyada nesli tükenmiştir.
C. 2013 yılında hava kirliliği en fazla değere ulaşmıştır.
D. 2018 yılında alınan önlemler ile canlı türü sayısı korunmuştur.
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesi taşıdığı için koruma altına alınan canlılardan birisidir?
A. Koyun
B. At
C. Panda
D. Kardelen çiçeği (bitkisi)
Soru 13- Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili;
I. Hayvanların yasadışı avlanması engellenmeli
II. Geri dönüşüm uygulamaları desteklenmeli
III. Çevrenin kirletilmemesine özen gösterilmeli
IV. Doğal yaşam alanları korunmalı
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. I, II ve III
D. I, II, III ve IV
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini engellemek için alınacak önlemlerden birisi değildir?
A. Toplu taşıma araçları kullanılmamalı
B. Plastik ambalajlar tercih edilmemeli
C. Enerji tasarruflu ampuller kullanılmalı
D. Fosil yakıtların yerine güneş enerjisinden yararlanılmalı.
Soru 15- Aşağıdaki ifadelerden hangileri biyoçeşitliliğin önemini açıklar?
I. Doğa dengesini korur.
II. Sağlığımızı korur.
III. Ekonomiye katkıda bulunur.
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III
Soru 16-5. sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı
Yukarıdaki elektrik devresinde ampulün ışık vermedigi görülüyor. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Devrede iki ampulün bulunması
B. Pil sayısının fazla olması
C. Pillerin ters bağlanmış olması
D. Anahtarın kapalı olması
Soru 17- Aşağıdaki devreyle ilgili
5. sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı
I. Anahtar kapatılırsa lambalar ışık verebilir.
II. Anahtar açıkken pil sayısı artarsa lambaların parlaklığı artar.
III. Ampul sayısı azaltılırsa ampul ışık verir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve III
D. II ve III
Soru 18- Aşağıda bazı devre elemanlarının sembolleri verilmiştir.
5. sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılı
Bu semboller arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A. Anahtar
B. Lamba
C. Pil
D. Bağlantı kablosu
Soru 19- Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara doğru olarak yerleştiriniz.
lamba - biyoçeşitlilik - piller - nesli tükenmiş - asit yağmurları - hava kirliliği
1- Dinozor, Moa kuşu, Mamut ....................................................... canlılardandır.
2- ..................................... bir bölgede yaşayan canlı sayısı ve çeşidinin fazla olmasıdır.
3- Arabaların egzozlarından, evlerin ve fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazlar ............................................. sebep olur.
4- Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren araçlara .......................... denir.
5- Hava kirliliği ................................................. sebep olur.
6- Doğaya atılan ................................................ toprak kirliliğine sebep olur.

1-nesli tükenmiş, 2-biyoçeşitlilik, 3-hava kirliliği, 4-lamba, 5-asit yağmurları, 6-piller
Soru 20- Aşağıdaki cümleleri DOĞRU-YANLIŞ olarak cevaplayınız.
1. Sadece bitki çeşidinin çok olması biyoçeşitlilik ile ifade edilir.
2. Işık, su gibi faktörler biyoçeşitliliği etkiler.
3. Ekosistemleri sadece canlılar oluşturur.
4. Ülkemiz bitki biyoçeşitliliği bakımından zengindir.
5. Moalar günümüzde nesli tükenme tehlikesi altındandır.
6. Devre elemanlarının semboller ile gösterimi bilimsel iletişimi kolaylaştırır.
7. Devre anahtarının açık ve kapalı sembolü aynıdır.
8. Devrenin tamamlanmasını ve kontrolünü pil sağlar.
9. Pil sayısının artması ampul parlaklığını azaltır.
10.Pil sayısı azalır, ampul sayısı artarsa parlaklık azalır.

1.Y - 2.D - 3.Y - 4.D - 5.Y - 6.D - 7.Y - 8.Y - 9.D - 10.Y
      Tebrikler testi bitirdin. 
  5.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  5.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla