5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aynı toprak üzerinde yaşayan ve aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilere Vatandaş denir.
I. Vergisini düzenli olarak öder
II. Haklarını bilir ve gerektiğinde kullanır.
III. Seçimlerde oy kullanmaz.
IV. Üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunur.
Buna göre; Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Etkin Vatandaş’ın özelliklerindendir?
A. I ve II
B. III ve IV
C. I, II, III
D. I, II, IV
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Anadolu iklimi ve yerüzü şekilleriyle tarım, hayvancılık ve diğer ekonomik faaliyetlere elverişli olduğu için medeniyetlerin gelip yerleştikleri bir yer olmuştur.
Buna göre; Anadolu’nun tarih boyunca yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A. Verimli su kaynaklarına sahip olması
B. Yükseltisinin fazla ve yeryüzü şekillerinin engebeli olması
C. Önemli göç ve ticaret yolları üzerinde olması
D. Topraklarının verimli olması
Soru 3-Bir toplumu oluşturan kültürel öğeler farklı kültürlerin etkisiyle değişebileceği gibi herhangi bir değişikliğe uğramadan da varlığını devam ettirebilir.
Buna göre; Aşağıdakilerden hangisi günümüze kadar değişmeden varlığını sürdüren kültürel öğelerimizdendir?
A. Çikolata
B. Kolonya
C. Yoğurt
D. Kıyafetlerimiz
Soru 4- İklim bir yerde görülen hava olaylarının ( sıcaklık, yağış vb.) uzun yıllar gösterdiği ortalama durumdur. İklimin insan yaşantısına birçok etkisi vardır.
Buna göre; Aşağıdakilerden hangisi iklimin insan yaşamına etkilerinden biri değildir?
A. Tarım ürünlerini çeşitlendirmesi
B. Hayvancılık faaliyetlerinin yapılması
C. Yeryüzü şekillerini etkiler
D. Evlerin şekillerini ve yapı malzemelerini etkiler
Soru 5- Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde o yerin doğal ve beşeri özelliklei etkilidir. Buna göre; aşağıdakilerden hangisi Beşeri özelliklerindendir?
A. İklim
B. Sanayi
C. Bitki örtüsü
D. Yeryüzü şekilleri
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri teknolojinin zararları arasında gösterilebilir?
I. İletişimi kolaylaştırır
II. Bilgisayar başında çok fazla zaman geçirmek
III. Ruh ve beden sağlığımızı bozar
IV. Bilgiye daha kolay ulaşmamızı sağlar
A. Yalnız I
B. I ve III
C. II ve III
D. I, II ve IV
Soru 7- Bilim insanı bir soruna çözüm bulmak için harekete geçen ve gerçek bilgiye ulaşmaya çalışan kişiye denir. Bilim insanları bilimsel yöntemler kullanarak araştırmalar yapar ve araştırma sonuçlarını başkalarıyla paylaşırlar. Bu elde edilen bilgiler günlük hayatımızı kolaylaştıran birçok buluşun yapılmasını sağlar.
Buna göre; aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özellikleri arasında gösterilemez?
A. İyi bir gözlemcidir.
B. Taraflı ve ön yargılıdır.
C. Planlıdır. Zamanı verimli kullanır.
D. Meraklı, sorgulayıcı ve araştırmacıdır.
Soru 8- insanların akıllarındaki projeleri hayata geçirmek için yaptıkları faaliyetlere girişimcilik denir.
Buna göre; aşağıdakilerden hangisi girişimci bir insanın özellikleri arasında yer almaz?
A. Kendine güvenir
B. İyi bir gözlemcidir
C. Yeniliklere kapalıdır
D. Krizleri fırsata çevirir
Soru 9- Üretim ve tüketim arasındaki ilişki ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İklim, yeryüzü şekilleri, su kaynakları, ve nüfusun dağılışı gibi doğal ve beşeri faktörler ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin dağılışını etkilemektedir.
5.sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı kavramaca
Buna göre; yukarıdaki haritada işaretli alanlardan hangisinde sanayi faaliyetlerin en yoğun olduğu yerdir?
A. I
B. II
C. III
D. IV
Soru 10- insanların geçimlerini sağlamak ve para kazanmak amacıyla sürekli olarak yaptıkları işe meslek denir. Buna göre; aşağıdakilerden hangisi Turizm faaliyetlerine bağlı olarak gelişen mesleklerdendir?
A. Çiftçi
B. Veteriner
C. Otel işletmeciliği
D. Orman muhafaza memurluğu
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi Milli Egemenlik ve Milli Bağımsızlık sembollerimizden değildir?
A. Dilimiz
B. Bayrağımız
C. Başkentimiz
D. Yemeklerimiz
Soru 12- Turizm bir ülkenin ekonomik olarak kalkınmasına katkıda bulunan önemli bir faaliyettir. Buna göre; aşağıdakilerden hangisi Turizm’in faydaları arasında göterilemez?
A. Yeni iş imkanları oluşturur
B. Dünya barışına katkıda bulunur
C. Kültürlerarası etkileşimi artırır
D. Toplumlar arası ön yargıları artırır
Soru 13- Boşlukları verilen uygun kelimelerle doldurunuz.
Harita, Doğal Varlık, Kaynakça, Sel, Dağıtım, Proje, Devlet
1) Doğada insan eli değmeden kendiliğinden oluşan ve gezip görülebilecek özellikte olan coğrafi oluşumlara ............................... denir.
2) ........................... yeryüzünün tamamının ya da belli bir kısmının kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek bir düzleme aktarılmasıdır.
3) Şiddetli yağmurlardan sonra nehirlerin taşması sonucu ortaya çıkan su baskınlarına .................................. denir.
4) Bir araştırma veya incelemede yararlanılan kaynakları gösteren listeye ................... denir.
5) Ürünlerin tüketiciye ulaştırılması için malın üretildiği yerden alınıp satılacağı yere taşınması olayına .................. denir.
A. 1.Proje, 2.Doğal Varlık, 3.Kaynakça, 4.Sel, 5.Dağıtım
B. 1.Doğal Varlık, 2.Harita, 3.Sel, 4.Kaynakça, 5.Dağıtım
C. 1.Sel, 2.Doğal Varlık, 3.Devlet, 4.Dağıtım, 5.Harita
D. 1.Doğal Varlık, 2.Harita, 3.Kaynakça, 4.Dağıtım, 5.Proje
Soru 14 - Aşağıdaki cümleleri DOĞRU-YANLIŞ diyerek cevaplayın.
1. Haritalarda denizler, göller ve akarsular sarı renk ve sarı rengin tonlarıyla gösterilir.
2. Girişimci insanların yaptığı yatırımlar yeni iş imkanları ortaya çıkardığı için hem işsizliği azaltır hemde ülke ekonomisine katkı sağlar.
3. Satın aldığımız bir ürün ambalajında, kullanım klavuzunda ve reklamlarında belirtilen özellikleri taşımalıdır ayrıca üründe hiçbir hata olmamalıdır.
4. İlçeler il yönetimine bağlı birimlerdir. İlçeleri Vali yönetir.
5. Kullandığımız birçok ürünün nerede üretildiğini üzerindeki yazıdan veya görselden anlamaktayız.
A. 1.Y, 2.D, 3.D, 4.Y, 5.D
B. 1.D, 2.D, 3.Y, 4.Y, 5.Y
C. 1.D, 2.Y, 3.D, 4.Y, 5.D
D. 1.Y, 2.D, 3.Y, 4.D, 5.Y
Soru 15- Temel hak ve özgürlüklerimiz ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Düşünce özgürlüğü kısıtlanamaz.
B. Herkes yaşama hakkına sahiptir.
C. 18 yaşını dolduranlar seçimlerde oy kullanabilir.
D. Güvenlik görevlileri insanların konutlarına istediği zaman girebilir.
Soru 16- Aşağıda verilenlerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?
A. Gönüllülük esasına göre çalışırlar.
B. Maddi kazanç sağlama amacı taşırlar.
C. Topluma hizmet etme amacıyla kurulmuşlardır.
D. Masrafları üyelerinin bağışlarıyla karşılanır.
Soru 17- Eğitim görmek herkesin en temel hakkıdır. Ülkemizde eğitim alanında hizmet veren kurumlar bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir?
A. Lise
B. Mahkeme
C. Anaokulu
D. Sürücü kursu
Soru 18- Köy ve mahallenin yönetiminden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A. Vali
B. Muhtar
C. Milletvekili
D. Cumhurbaşkanı
Soru 19- Aşağıda verilen kurumlar hangi ihtiyacımıza hizmet etmektedir?
- Emniyet Genel Müdürlüğü
- Jandarma Genel Komutanlığı
A. Adalet
B. Eğitim
C. Güvenlik
D. Ulaşım
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi ülkemize yurt dışından gelen turistlere karşı gösterilmesi gereken davranışlardan olamaz?
A. Misafirperver olmak
B. Güler yüzlü davranmak
C. Bilmedikleri konularda yardımcı olmak
D. Kültürümüzü öğrenmelerine engel olmak
      Tebrikler testi bitirdin. 
  5.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  5.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla