6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı Sınavını Çöz

Anasayfa 6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Fen Bilimleri 6.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Şekildeki cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi kaç N'dır?
6. sınıf 2. dönem 1. yazılı testi çöz
A. 11
B. 15
C. 17
D. 25
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde gerçekleşir?
I. Daldan kopan elmanın yere düşmesi
II. Çantanın masa üstünde durması
III. Duran arabanın harekete geçmesi
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
Soru 3- Aşağıdaki grafik, Efe ve Betül'ün araçlarıyla 20 dakika boyunca yaptıkları hareketi göstermektedir. 6. sınıf 2. dönem 1. yazılı testi çöz
Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Efe ve Betül'ün süratleri devamlı artmıştır.
B. Efe'nin sürati, Betül'ün süratinden sürekli fazladır.
C. 20 dakikada Efe 80 km, Betül 60 km yol almıştır.
D. Efe, 10. dakikada Betül'e göre 3 kat yol almıştır.
Soru 4- Aşağıda verilen ifadeleri doğru-yanlış olarak cevaplayın.
1.Sürat, birim zamanda alınan yoldur.
2.Sürat birimi metre (m) ve kilometre (km) ile ifade edilir.
3.Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke kuvvet denir.
4.Hızlanarak yola devam eden otomobil, dengelenmiş kuvvetler etkisi altındadır.
5.400 metrelik parkuru 20 saniyede koşan atlet, aynı parkuru 10 saniyede koşan atletten daha süratlidir.
A. D, D, Y, D, Y
B. D, Y, D, Y, D
C. Y, D, D, Y, Y
D. D, Y, D, Y, Y
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtım malzemelerinde istenilen bir özellik değildir?
A. Zor alev alması
B. Ekonomik olması
C. Uzun ömürlü olması
D. Isı geçirgenliğinin çok olması
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi ısının iyi iletilmesi için yapılmış uygulamalardan biri değildir?
A. Soba ve kalorifer peteklerinin demir, alüminyum gibi maddelerden yapılması
B. Tencerelerin çelik ve bakır gibi maddelerden yapılması
C. Çaydanlık saplarının bakalitten yapılması
D. Ütüde çelik taban kullanılması
Soru 7- Aşağıdaki görselde aynı kap içerisinde birbiri içinde çözünmeyen sıvılar gösterilmiştir.
6. sınıf 2. dönem 1. yazılı testi çöz
Maddeler az yoğundan çok yoğuna doğru sıralanırsa baştan üçüncü sırada hangi madde olur?
A. Su
B. Bitkisel yağ
C. Mısır şurubu
D. Bulaşık deterjanı
Soru 8- Aşağıda özellikleri verilen K ve L yakıtları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
K yakıtı: Bir gaz yakıttır. Yandığı ortama kalıntı bırakmaz. Yanma sonucu oluşan gaz atıklar havaya karışır. Yenilenemez.
L yakıtı: Bir gaz yakıttır. Yandığı ortama kalıntı bırakmaz. Yanma sonucu oluşan gaz atıklar havaya karışır. Yenilenebilir.
K Yakıtı - L Yakıtı
A. LPG - Doğalgaz
B. Doğal Gaz - LPG
C. Biyogaz - Doğal Gaz
D. Doğal Gaz - Biyogaz
Soru 9- Aşağıdaki görsellerde gösterilen madde tanecik modellerinin maddenin fiziksel haline göre eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
6. sınıf 2. dönem 1. yazılı testi çöz
A. I.Katı II.Sıvı III.Gaz
B. I.Gaz II.Sıvı III.Katı
C. I.Sıvı II.Gaz III.Katı
D. I.Sıvı II.Katı III.Gaz
Soru 10- Ahmet, içinde hava bulunan bir şırınganın pistonunu aşağı doğru iterek havanın sıkışmasını sağlıyor. Ahmet'in yaptığı bu deneyden hareketle aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri çıkarılabilir?
I. Havanın belirli bir şekli yoktur.
II. Piston itildiğinde hava tanecikleri arasındaki boşluk azalır.
III. Sıkışan havanın kütlesi artar.
A. Yalnız I
B. II ve III
C. I ve II
D. I, II ve III
Soru 11- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerindendir?
I. Ekonomik açıdan uygun olmalıdır.
II. Kısa ömürlü olmalıdır.
III. Çevreye zarar vermemelidir.
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve III
D. I, II ve III
Soru 12- Aşağıda verilen özelliklerden hangisi maddenin tüm halleri (katı, sıvı, gaz) için ortaktır?
A. Taneciklerden oluşması
B. Sıkıştırılabilir olması
C. Öteleme hareketi yapması
D. Tanecikler arasında büyük boşluklar bulunması
Soru 13- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Çevreyi korumak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.
II. Sera etkisini arttıran sebeplerden birisi de fosil yakıtların kullanılmasıdır.
III. Fosil yakıtlar sanayinin gelişmesine katkıda bulunur.
A. Yalnız III
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III
Soru 14- Ayşe, mutfakta tencerenin metal kısmına ve plastik sap kısmına dokunur. Metal kısmı, plastik kısımdan daha soğuk hisseder.
Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebini en iyi açıklar?
A. Plastik madde, metale göre daha iyi ısı iletkenidir.
B. Maddelerin ısı iletkenliği hakkında bir şey söylenemez.
C. Plastik sap, tencerenin metal bölümünden daha hızlı ısınır.
D. Metal maddenin ısı iletkenliği, plastik maddenin ısı iletkenliğinden daha fazladır.
Soru 15- Büyükşehirlerde ısınma amacıyla doğal gaz, kömüre göre daha çok tercih edilmektedir.
I. Doğal gaz kullanımının daha kolay olması
II. Kömürün daha fazla zararlı atık madde oluşturması
III. Doğal gazın insan sağlığı açısından daha az zararlı olması
Yukarıda verilenlerden hangileri bu durumun sebebi olabilir?
A. I ve II
B. I ve III
C. II ve III
D. I, II ve III
Soru 16- Aşağıdaki tabloda yoğunlukları verilen 4 madde bulunmaktadır.
6. sınıf 2. dönem 1. yazılı testi çöz
Bu maddelerden hangi ikisi aynı madde olabilir?
A. K-M
B. L-M
C. M-N
D. K-N
Soru 17- 6. sınıf 2. dönem 1. yazılı testi çöz
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
Soru 18- Enerji kaynakları ve yakıtlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Yakıtlar katı, sıvı ve gaz halde bulunur.
B. Jeotermal enerji, yenilenebilir enerji kaynağıdır.
C. Doğal gaz, çevreyi en az kirleten fosil yakıttır.
D. Nükleer enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.
Soru 19- Birbiriyle karışmayan K, L, M ve N sıvıları bir kaba konulduğunda şekildeki gibi sıralama oluşuyor.
6. sınıf 2. dönem 1. yazılı testi çöz
Buna göre bu sıvıların yoğunluklarının büyükten küçüğe sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangi sinde verilmiştir?
A. L M K N
B. N M L K
C. L N K M
D. K L M N
Soru 20- Demirden yapılmış A ve B maddelerinin kütleleri aşağıdaki şekilde görülmektedir. 6. sınıf 2. dönem 1. yazılı testi çöz
Bu maddelerin hacim ve yoğunlukları ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A. Her iki maddenin de hacim ve yoğunluğu aynıdır.
B. A maddesinin hacim ve yoğunluğu B'ninkilerden küçüktür.
C. B maddesine göre A maddesinin hacmi küçük, yoğunluğu büyüktür.
D. A maddesinin hacmi B maddesinin hacminden küçüktür. Yoğunluklar eşittir.
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla