6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk Devletlerinde ordunun özelliklerinden biri değildir?
A. Ordu-millet anlayışının olması
B. Ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesi
C. Savaşlarda hilal taktiğinin uygulanması
D. Ordunun paralı askerlerden oluşturulması
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Eski Türklerin yönetim sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A. Hükümdarın tanrıdan kut alması
B. Halkın yönetimde söz sahibi olması
C. Ülkenin doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılması
D. Kurultay adı verilen bir danışma meclisinin bulunması
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir?
A. Devlete ait resmî para kullanılması
B. Devlet örgütlenmesinin oluşturulması
C. Halifelerin seçim yoluyla belirlenmesi
D. Bütün müslümanların eşit kabul edilmesi
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer ilk Türk devletlerinden ayıran özelliklerden değildir?
A. Yerleşik hayata geçmeleri
B. Mani dinini benimsemeleri
C. Kâğıt ve matbaayı kullanmaları
D. Demircilik ve dokumacılıkla uğraşmaları
Soru 5- Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin varlıkları, Anadolu’nun fethini ve Türkleştirilmesini kolaylaştırmıştır. Sonuçta hepsi Türkiye Selçuklularının egemenliğine girmişlerdir.
I. Anadolu Türk kültürüne katkıda bulundular.
II. Malazgirt Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’nin yanında yer aldılar.
III. Anadolu’nun fethini kolaylaştırdılar.
İlk Türk Beylikleri ile ilgili verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve III
D. I, II ve III
Soru 6- Aşağıdakilerden hangileri Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yaşayan düşünürlerdendir?
I. Mevlânâ Celâleddini Rûmî
II. Hacı Bektaşı Veli
III. Firdevsî
A. Yalnız I
B. I ve II
C. I ve III
D. I, II ve III
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir?
A. Otlakların yetersizliği
B. Dünyayı fethetme arzusu
C. Boylar arası mücadele
D. Çin entrikaları
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir?
A. Gazneliler
B. Karahanlılar
C. Selçuklular
D. Uygurlar
Soru 9- Türklerin İslamiyet’i kabulü ile meydana gelen değişimler ilgili olduğu alanlarla eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
1-Kurultaydan divana geçildi. Siyasi
2-Yerleşik yaşam tarzı yaygınlaştı. Sosyal
3-Türk-İslam edebiyatı oluştu. Kültür
4-Yöneticiler sultan unvanı kullanmaya başladı. Askeri
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Soru 10- Arap Yarımadası’nda İslamiyet’in yayılması ile birlikte
I- Irkçılığa son verilmiştir.
II- Adalete önem verilmeye başlanmıştır.
III- Mal ve can güvenliği sağlanmıştır.
Bu değişimlerden hangileri toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlar?
A. Yalnız I
B. I ve III
C. II ve III
D. I-II ve III
Soru 11- Anadolu’nun Türk yurdu olmasında aşağıdaki savaşlardan hangisinin katkısı olduğundan söz edemeyiz?
A. Talas Savaşı
B. Pasinler Savaşı
C. Malazgirt Savaşı
D. Miryokefalon Savaşı
Soru 12- Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
(Siyasetname, Uygurlar, Kök Türk, Hicret, Balbal, Kervansaray)
1) Orhun Abideleri ……………………..e aittir.
2) ……………………..eskiden Türklerin mezarlarının başına diktiği heykellere denirdi.
3) ......................... Nizamülmülk tarafından yazılmış önemli bir eserdir.
4) Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göçüne …………………….. denir.
A. Uygurlar, Kervansaray, Siyasetname, Hicret
B. Kök Türk, Balbal, Siyasetname, Hicret
C. Uygurlar, Balbal, Siyasetname, Hicret
D. Kök Türk, Hicret, Siyasetname, Balbal
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Hz. Muhammed’in 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etme’’ nedenleri arasındadır?
A. Mekke’de can güvenliğinin tehdit edilmesi
B. Medine’ye gidip devlet başkanı olmak istemesi
C. Medine’de sadece müslümanların yaşıyor olması
D. Medine şehrinde ticaretin canlı olması
Soru 14- Aşağıda verilen ifadeleri doğru-yanlış olarak yazınız.
1.Türkiye 360-420 kuzey paralelleri ile 260-450 doğu meridyenleri arasındadır.
2.Kutup ikliminde yaşayan insanlar evlerini ahşaptan yapmışlardır.
3.Ülkemizde yer üstü kaynakları eşit bir şekilde dağılmıştır.
4.Ülkemizin dağlarını, platolarını, ovalarını göstermek için Türkiye fiziki haritasından faydalanırız.
5.Türkiye’nin nüfus dağılışı, yer altı ve yer üstü kaynakları beşeri coğrafya ile ilişkilidir.
A). Y, D, Y, Y, D
B). D, Y, D, D, Y
C). D, Y, Y, D, D
D). Y, D, Y, D, Y
Soru 15-
6. sınıf 1. dönem 2. yazılı
Yukarıdaki Türkiye Fiziki Haritasından faydalanarak aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamayız?
A. Trakya’nın yükseltisi azdır.
B. Batıdan doğuya doğru yükselti artar.
C. Doğu Anadolu’da yol yapımı daha masraflıdır
D. İç kesimler kıyılara göre daha çok nüfusludur.
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler ile Emeviler arasındaki farklardan biridir?
A. İslam devletidir.
B. Fetih hareketlerinde bulunmuşlardır.
C. Devlet hizmetinde Türklere görev vermişlerdir.
D. İslamiyet’i geniş alanlara yaymak istemişlerdir.
Soru 17- Meridyen ve paraleller ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Meridyen yayları Ekvatoru dik olarak keser.
B. Başlangıç meridyeni Greenwich’ten geçmektedir.
C. Paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynıdır.
D. Ekvator Dünya’yı Kuzey ve Güney Yarım Küre olarak ikiye ayırır.
Soru 18- Aşağıda verilenlerden hangisinin üzerinde iklimin etkisi yoktur?
A. Hayvancılık
B. Yer altı kaynakları
C. Turizm faaliyetleri
D. Bitki örtüsünün dağılışı
Soru 19- Akdeniz ikliminin, Ege bölgesinin iç kesimlerine kadar ulaşabilmesinde etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A. Dağların denize dik uzanması
B. Kıyılarda maki bitki örtüsünün görülmesi
C. Fay hatlarının doğu-batı yönünde uzanması
D. Akdeniz ve Ege Denizi’nin birbirine bağlı olması
Soru 20-
6. sınıf 1. dönem 2. yazılı
-Yazları sıcak ve kurak geçer.
-Bitki örtüsü makidir.
-Güneşli gün sayısı fazladır.
Yukarıda verilen özellikler harita üzerindeki numaralandırılmış yerlerden hangisine aittir?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla