6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Bir ülkede vergi gelirlerinin artması;
I. sağlık hizmetleri,
II. ekonomik büyüme,
III. devlet yatırımları,
alanlarından hangilerini olumlu etkiler?
A. I ve II.
B. I ve III.
C. II ve III.
D. I, II ve III.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Devletin sağlık, güvenlik ve adalet gibi temel hizmetleri yerine getirmek için yaptığı harcamaların önemli bir kaynağı, topladığı vergilerdir.
Aşağıdakilerden hangisi devletin topladığı vergilerle yapılan hizmetler arasında değildir?
A. Baraj yapılması
B. Yolların yapılması
C. Limanların yapılması
D. Özel hastanelerin açılması
Soru 3-
6. sınıf 2. dönem 2. yazılı
Yukarıdaki cümlede, yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?
A. Vergi
B. Adalet
C. Eğitim
D. Askerlik
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir?
A. Milli egemenlik
B. Hukukun üstünlüğü
C. İnsan haklarına saygı
D. Belli bir zümrenin ayrıcalığı
Soru 5- Temel hak ve özgürlüklerin ortak özellikleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. Doğumla başlar, ölümle biter.
B. İnsan hakları evrensel değildir.
C. Temel hak ve özgürlükler sınırsız değildir.
D. Dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.
Soru 6- Yaşadığı ilçenin çöplerinden rahatsız olan Murat; şikayetini belediyeye ulaştırmak için aşağıdaki haklardan hangisini kullanabilir?
A. Dilekçe Hakkı
B. Mülkiyet Hakkı
C. Kişi Dokunulmazlığı
D. Düzeltme ve Cevap Hakkı
Soru 7- Bilim, sanat ve edebiyat alanında ortaya konulan eserler aşağıdaki temel haklardan hangisiyle ilgilidir?
A. Yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığı
B. Din ve vicdan özgürlüğü
C. Seyahat özgürlüğü
D. Düşünce özgürlüğü
Soru 8- Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesinde;
• İnsanlar, haklar yönünden eşit doğarlar ve yaşarlar.
• Hiç kimse inançlarından dolayı rahatsız edilemez.
• Özgürlük başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapmaktır.
Bu maddelerle ilgili olarak;
I. Özgürlük, adalet, eşitlik düşünceleri işlenmiştir.
II. Yönetim tamamen halkın eline geçmiştir.
III. Din ve vicdan özgürlüğü amaçlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A. I ve II.
B. I ve III.
C. II ve III.
D. I, II ve III.
Soru 9- Türkiye’nin ilk kadın milletvekili Esma Nayman, ilk kadın bakanı ise Türkan Akyol’dur. Verilen bilgiler Türk kadınının sahip olduğu haklardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A. Seçilme hakkı
B. Oy kullanma hakkı
C. Resmi nikah hakkı
D. Dilekçe verme hakkı
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde ödediğimiz vergilerin etkisi yoktur?
A. Hastanelerin açılması
B. Evimize eşya alınması
C. Barajların yapılması
D. Köprülerin yapılması
Soru 11- Bir ülkenin gelişmesinde nitelikli insan gücünün büyük katkısı vardır. Bu nedenle nitelikli insan gücünün fazla olduğu ülkeler gelişmiş ülkelerdir.
Buna göre nitelikli insan gücünün fazla olduğu bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?
A. Ülkenin kalkınma hızı artar.
B. Ülkede işsizlik oranı artar.
C. Fabrikaların üretiminde kalite artar.
D. Enerji ve zaman verimli şekilde kullanılır.
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi tarımda üretimi artırmak için alınabilecek tedbirlerden biri değildir?
A. Zararlı otların yakılması
B. Tohum ıslahının yapılması
C. Sulama imkânlarının artırılması
D. Pazarlama olanaklarının sağlanması
Soru 13- “Ülkemi seviyorum. Ülkemin gelişmesi için üzerime düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyorum.” Yukarıda konuşmasına yer verilen vatandaşın ülkenin gelişmesi için
I. Vergi vermesi
II. Projeler üretmesi
III. Yeni iş imkânları oluşturması
Faaliyetlerinden hangilerini yapması beklenir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve III
D. I, II ve III
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının görevlerinden birisi değildir?
A. Üniversite rektörünü atamak
B. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
C. Devleti yurt dışında temsil etmek
D. Kanunu Resmî Gazete’de yayımlamak
Soru 15- Demokratik toplumlarda bireyler kamu yararına faaliyetlerde bulunmak için dernek, vakıf, sendika vb. oluşumlara katılabilirler.
Yukarıda verilen oluşumların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Siyasi Partiler
B. Kulüpler
C. Kamu Kurumları
D. Sivil Toplum Kuruluşları
Soru 16- Aşağıda verilenlerden hangisi demokratik bir okulda olması gereken özelliklerden değildir?
A. Ders içinde öğrencilerin söz alarak düşüncelerini ifade etmesi
B. Okul temsilcisinin okul idaresi tarafından belirlenmesi
C. Sınıf kurallarının öğrencilerle birlikte belirlenmesi
D. Kantinde herkesin sıraya girerek alışveriş yapması
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi, sınırları anayasamızda belirlenmiş olan sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler arasında yer almaz?
A. Eğitim Hakkı
B. Sağlık Hakkı
C. Dilekçe Hakkı
D. Çalışma Hakkı
Soru 18- Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe nüfus miktarında belirgin bir şekilde azalma görülür.
Bu durum nüfusun dağılışı üzerinde aşağıda verilenlerden hangisinin etkili olduğunu gösterir?
A. Bitki örtüsü
B. İklim özellikleri
C. Ulaşım imkanları
D. Yer altı kaynakları
Soru 19-
6. sınıf 2. dönem 2. yazılı
Yukarıda verilen dünya haritasında nüfusun yoğun olarak bulunduğu yerler numaralandırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerde nüfusun yoğun olmasının sebeplerinden biri olamaz?
A. Ekvator üzerinde bulunmaları
B. Olumlu iklim şartlarına sahip olmaları
C. Yer şekillerinin yerleşmeye uygun olması
D. Verimli tarım arazileri üzerinde kurulmaları
Soru 20- Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı‘nın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A. Türk kültürünü araştırmak ve geliştirmek.
B. Türk kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak.
C. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile yatırım anlaşmaları yapmak.
D. Türkçe konuşan ülkeler arasında kültürel ilişkileri geliştirmek.
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla