7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- “Güçlü kimse, insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisine hâkim olandır.” (Müslim, Birr, 107.)
“Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 45.)
Yukarıdaki hadislerde sırasıyla hangi değerlere yer verilmiştir?
A. Kulluk - Tevazu
B. Müsamaha - Tevekkül
C. Öz denetim - Sorumluluk
D. Güvenilirlik – Cömertlik
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2-
Özü de bir, sözü de bir,
Yüreğinde taşımaz kibir;
Verdiği sözü namus bilir,
Aldığı emaneti geri verir.
Yukarıdaki dörtlükte tarif edilen kişinin ahlakı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Sözünde durduğu
B. Doğru sözlü olduğu
C. Alçak gönüllü olduğu
D. Emanete ihanet ettiği
Soru 3- “Çaresiz kaldığım anlarda gider, bir taş ustası bulur, onu seyrederim. Adam belki yüz kere vurur taşa. Ama değil kırmak, küçücük bir çatlak bile oluşturamaz. Sonra birden, yüz birinci vuruşta taş ikiye ayrılıverir. İşte o zaman anlarım ki taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan öncekilerdir.”
Yukarıdaki paragrafa konu olan temel iki kavram hangileridir?
A. Sabır – Çalışkanlık
B. Şükür – Yardımseverlik
C. Çaresizlik – Yılgınlık
D. Tembellik - Ümitsizlik
Soru 4- Bir gün Hz. Peygamber ashabıyla birlikte otururlarken bir cenaze geçer. Hz. Muhammed (s.a.v.) hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler, geçen cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söylerler. Hz. Peygamber: “Olsun, o da bir can değil mi?” (Müslim, Cenâiz, 81.) diyerek cevap verir.
Bu olay Hz. Peygamberin en çok hangi yönünü gösterir?
A. Sabrını
B. Cesaretini
C. Danışarak iş yaptığını
D. İnsanlara değer verdiğini
Soru 5- “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.” (Buhârî, Edeb, 27.)
Hadiste vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A. İnsanların itaati
B. Müminlerin adaleti
C. Müminlerin kardeşliği
D. Müslümanların ibadetleri
Soru 6- “Müminlerin iman bakımından en üstünü, ……………………. en güzel olandır.” (Ebu Davud, es-Sünne, Sünnet, 15.)
hadisindeki boş bölüm, hangi ifadeyle tamamlanmalıdır?
A. Ahlakı
B. Sözleri
C. İbadeti
D. Yaşayışı
Soru 7-
I. Hak ve hukuka uygunluk
II. Kanunları herkese eşit uygulamak
III. Çok ibadet etmek
IV. Herkese hak ettiğini vermek
Yukarıdakilerden hangileri, adaletin anlamları arasında yer alır?
A. Sadece I
B. I ve II
C. I, II ve III
D. I, II ve IV
Soru 8- “Nerede olursan ol, Allah’tan kork. Kötülüğün ardından bir iyilik yap ki onu silsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele et.” (Tirmizî, Birr, 55.)
Yukarıdaki hadis, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilişkili değildir?
A. Ahlak
B. İyilik
C. Öz denetim
D. Alçak gönüllülük
Soru 9- “Amellerin en faziletlisi Allah için ………………… ve Allah için buğzetmektir.” (Ebu Davud, Sünnet, 2.) Yukarıdaki hadisin doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?
A. Sevmek
B. Çalışmak
C. Sabretmek
D. Cömert olmak
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi ‘güvenilir olmakla’ doğrudan ilgili değildir?
A. Verilen sözü tutmak
B. Doğru şahitlik etmek
C. Alınan emaneti korumak
D. İyilik gördüğünde teşekkür etmek
Soru 11- “Müslüman, dilinden ve elinden (gelecek kötülükler konusunda) Müslümanların güven içinde oldukları kimsedir.”
Bu hadisten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
A. Cömert olmalıdır.
B. Doğru sözlü olmalıdır.
C. Dedikodudan uzak durmalıdır.
D. İzinsiz başkalarının malını almamalıdır.
Soru 12- “Şüphesiz Rabb’imiz Allah’tır, deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de.” (Ahkâf suresi, 13. ayet)
Buna göre,
I. Bir Müslümanın özü sözü bir olmalıdır.
II. İman eden kişi inancını açıklamalıdır.
III. Ahirette üzülmemek için iman etmek yeterlidir.
yargılarından hangileri bu ayetin mesajıyla örtüşmektedir?
A. Yalnız I.
B. Yalnız III.
C. I ve II.
D. II ve III.
Soru 13- Aşağıdaki Hz. Peygamberle ilgili ifadelerden hangisi insanlara değer vermekle ilgili değildir?
A. Gece yarısı kalkıp ibadet etmesi
B. En küçük ikramı bile kabul etmesi
C. Küçük büyük herkese selam vermesi
D. Muhatabın yüzüne bakarak konuşması
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisini yapan kişi öz denetim sahibidir?
A. Sahibinden izin almadan meyve toplayan
B. Kızdığı zaman aklına geleni söyleyen
C. Ödev ve işlerini zamanında yapan
D. Şaka yaparken yalana başvuran
Soru 15- “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez.” (Lokman suresi, 18. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette eleştirilen davranışlardan biridir?
A. Büyüklük taslamak
B. Her duyduğuna inanmak
C. Özel hayatı araştırmak
D. Kaba ve çirkin konuşmak
Soru 16- “Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir.”
Müslümanla ilgili aşağıdaki yargıların hangisi bu hadisin mesajıyla uygundur?
A. Güvenilir kişilere yardımcı olur.
B. Her yerde güvenilir insanları över.
C. Söz ve davranışlarıyla güven verir.
D. Güvenilir kişilerle arkadaşlık yapar.
Soru 17- “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” (Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)
Bu ayetin mesajına en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A. Okunmuş kitabı kütüphaneye bağışlamak
B. Özlediği bir yiyeceği arkadaşıyla paylaşmak
C. Oynanmayan oyuncakları başkasına vermek
D. Zamanla küçülen elbiseleri kardeşe bırakmak
Soru 18-
7. sınıf din kültürü 2. dönem 1. yazılı
Görselle ilgili,
I. Paylaşım, insanların ihtiyaçlarına göre yapılmalıdır.
II. Sanatçı, eşitlik ile adalet arasındaki farkı göstermiştir.
III. Eşit davranmak, bazen adaletsizliğe neden olmaktadır.
öğrenci yorumlarından hangileri doğrudur?
A. Yalnız I.
B. Yalnız III.
C. I ve II.
D. I, II ve III.
Soru 19- Aşağıdaki hadislerden hangisi aile büyüklerinin küçüklere karşı görevleriyle ilgilidir?
A. “Yüce Allah, anne-babaya asi olmanızı haram kıldı.”
B. “Çocuklarınıza iyi davranın ve onları güzel terbiye edin.”
C. “Anne babasına itaat eden, ikram ve ihsanda bulunana ne mutlu!”
D. “Anne babanıza iyilik edin ve ihsanda bulunun ki çocuklarınız da size itaat etsin ve saygı göstersinler.”
Soru 20- Aşağıdaki durumların hangisinde hak ihlali söz konusu değildir?
A. Hayvanların doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmasında
B. Çalışanların ücretinin zamanında ödenmesinde
C. Kızların eğitim görmelerinin engellenmesinde
D. Malın ayıbının gizlenerek satılmasında
Soru 21- “De ki sabahın Rabb’ine sığınırım; yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden; karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden; düğümlere üfürenlerin şerrinden; bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden!” (Felak suresi)
Bu sureden,
I. Kötülüğe iyilikle karşılık verilmelidir.
II. İyilik yaygınlaştırılmalı, kötülük engellenmelidir.
III. Kötülere ve kötülüklere karşı Allah’tan yardım istenmelidir.
hususlarından hangilerine ulaşılabilir?
A. Yalnız I.
B. Yalnız III.
C. I ve II.
D. II ve III.
Soru 22- Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış olarak çözün.
( ) Adalet, sadece hukukla ve mahkemelerle ilgili bir kavramdır.
( ) İnsanlara, sadece zekât ve sadaka gibi maddi yardımlar yoluyla destek olabiliriz.
( ) Hz. Salih (a.s.), Semud kavmine peygamber olarak gönderilmiştir.
( ) Semud kavmi, Güneş’e ve yıldızlara tapıyordu.
( ) Adalet, hayatın her alanında önemli bir değerdir.
( ) Hz. Peygamberin hicret arkadaşı olan sahabi Hz. Ömer’dir.
A) Y, Y, D, Y, D, Y
B) D, D, Y, D, Y, D
C) Y, D, Y, Y, D, D
D) D, Y, Y, D, Y, D
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla