7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 7.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Hz. Muhammed (s.a.v.) : “… Evlenirim, uyurum, uyanık kalırım, oruç tuttuğum gibi (Ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.” (Buhârî, Nikâh, 1.)
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu açıklaması neye örnek gösterilebilir?
A. Kul olmasına
B. Kur’an’ı açıklamasına
C. Uyarıcı ve müjdeleyici olmasına
D. Allah’ın (c.c.) elçisi olmasına
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- “Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz O’nun gücüne giden, size pek düşkün müminlere pek şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir.” (Tevbe suresi, 128. ayet.)
Bu ayetle Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi yönü vurgulanmıştır?
A. İnsanlığa bir rahmet olması
B. İnsanlık için bir uyarıcı olması
C. Akıllı ve zeki oluşu
D. İşinde-sözünde güvenilir oluşu
Soru 3- “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice Peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi O, ölür veya öldürülürse eski halinize geri mi döneceksiniz.“ (Âl-i İmrân suresi, 144. ayet.)
Yukarıdaki ayette verilmek istenen temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hz. Peygamberin tebliğ görevi vardır.
B. Hz. Peygamber meleklerden üstündür.
C. Hz. Peygamberin getirdiği mesajlar evrenseldir.
D. Hz. Peygamberin diğer insanlardan hiçbir farkı yoktur.
Soru 4- Hz. Peygamberin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A. İnanmayanları önemsememiştir.
B. İnsanlara hep doğruyu söylemiştir.
C. İnsanlara rahmet olarak gönderilmiştir.
D. Kendisini diğer insanlardan üstün görmemiştir.
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlar içinden seçilmesinin bir sonucu değildir?
A. Toplumsal sorunlara çözüm getirebilmeleri.
B. İnsanlara davranışlarıyla örnek olabilmeleri
C. İnsanlara dini uygulamalı olarak göstermeleri.
D. İnsanlara olağanüstü nitelikte olaylar göstermeleri.
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönüne örnektir?
A. Kur’an’ı açıklaması
B. Dine davet etmesi
C. Dinin emirlerini açıklaması
D. Ev işlerinde eşine yardımcı olması
Soru 7-
I. Evlenmesi
II. Ticaret yapması
III. İlahi vahiy alması
IV. Eceli geldiğinde ölmesi
Yukarıdakilerden kaç tanesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönüyle ilgilidir?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Soru 8- İslam düşüncesindeki yorum biçimleri ve dinin temel alanları ile ilgili olarak verilen kavram örüntüsü:
7. sınıf din kültürü 2. dönem 1. yazılı
Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelebilir?
A. Abdest -Tevazû
B. Umre - Eş’arîlik
C. Tevhid - Hac
D. Dürüstlük - Mevlevilik
Soru 9- Hâtemü’l-Enbiyâ ne demektir?
A. Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu ifade eden bir kavramdır.
B. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) güzel ahlaklı olduğunu ifade eden bir kavramdır.
C. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) de herkes gibi insan olduğunu belirten kavramdır.
D. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’tan (c.c.) vahiy aldığını ifade eden bir kavramdır.
Soru 10- Aşağıdaki kavramları, anlam ilişkisine göre gruplandıracak olursak hangisi dışarıda kalır?
A. Peygamberlik
B. Nübüvvet
C. Risalet
D. Cennet
Soru 11- Hz. Peygamber bir gün sahabelerine:
“Hristiyanların Meryem oğlu İsa’yı övmede aşırıya gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah’ın kuluyum. Onun için bana, ‘Allah’ın kulu ve resulü’ deyin.” demiştir.
Hz. Peygamber’in sahabelere bu uyarıyı yapmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. Övgüden hoşlanmaması
B. Hz. İsa’ya saygı duyması
C. Müslümanlara değer vermesi
D. İnsanlar tarafından ilahlaştırılma endişesi
Soru 12- Hz. Peygamber herkes gibi acıkmış, susamış, yorulmuş, yerine göre üzülmüş ve ağlamış, mutluluk verici bir durumla karşılaştığında ise sevinmiştir.
Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A. Bir insandır.
B. İnsanlık için rahmettir.
C. Kur’an’ı açıklayıcıdır.
D. Güzel ahlâk sahibidir.
Soru 13- “De ki: ‘Ey İnkârcılar!’ Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. ... Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.” (Kâfirûn suresi,1-3 ve 6. ayetler)
Bu sureden,
I. Herkesin inancının sorumluluğu kendisine aittir.
II. Tevhid ilkesinden taviz verilmemelidir.
III. Putperestlerle mücadele edilmelidir.
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?
A. Yalnız I.
B. I ve II.
C. I ve III.
D. II ve III.
Soru 14- Hz. Âdem ile başlayıp devam eden peygamberlik zincirinin son halkası Hz. Muhammed’dir (sav.). Bu durum Ahzâb suresi, 40. ayette şöyle açıklanır: “Muhammed, ...Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. ...”
Bu metinden aşağıdaki bilgilerin hangisine ulaşılamaz?
A. İnsanlara gönderilen ilk peygamber Hz. Âdem’dir.
B. Allah insanlar için birçok peygamber göndermiştir.
C. Peygamberlerin getirdiği dinin ortak adı İslam’dır.
D. Peygamberlik görevi Hz. Muhammed (sav.) ile tamamlanmıştır.
Soru 15- Tasavvuf; insanın kötü huylarını terk edip iyi huylar edinmesini ve ruhunun olgunlaşmasını esas alan bir düşünce biçimi, hayat tarzıdır.
Buna göre tasavvufî yorumların ortaya çıkması ve yaygınlaşmasında;
I. “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)
II. “İmanı olgun olan mü’min, ahlâkı en güzel olandır.” (Hadis-i Şerif)
III. “Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.” (Şems suresi 9. ayet)
IV. “İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz.” (Hadis-i Şerif)
ayet ve hadislerinden hangilerinin daha etkili olduğu söylenebilir?
A. I ve II.
B. II ve III.
C. I ve IV.
D. III ve IV.
Soru 16- Hz. Muhammed, peygamberlikten önce içinde yaşadığı toplumda “Muhammedü’l-Emin” olarak anılırdı.
Aşağıdakilerden hangisi bu isimlendirmenin sebeplerinden biri olamaz?
A. İnsanları hiçbir zaman aldatmaması
B. Şaka yaparken bile yalan söylememesi
C. Emanetleri en güzel biçimde koruması
D. Allah tarafından peygamber seçilmesi
Soru 17- Aşağıda verilen din tariflerinden hangisi yanlıştır?
A. Yüce Allah tarafından gönderilen ilahi kurallar bütünü.
B. İslam âlimlerinin yorumlarından oluşan kurallar bütünü.
C. Peygamberlerin insanlara tebliğ ettiği kurallar bütünü.
D. Yüce Allah tarafından vahiy yoluyla ve peygamberler aracılığıyla gönderilen ilahi kurallar bütünü.
Soru 18- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İslam’ın temel kaynakları doğru verilmiştir?
A. Kur’an-Sünnet
B. Hadis-Sünnet
C. Fıkıh-Hadis
D. Yorumlar-Mezhepler
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi, fıkhın temel konuları arasında yer almaz?
A. İbadetler
B. Ticari hayat
C. İnanç esasları
D. Evlilik ve boşanma
Soru 20- “Andolsun ki Kur’an’ı, düşünülsün diye kolaylaştırdık.
Düşünecek yok mu?” (Kamer suresi, 17. ayet)
Bu ayetin Kur’an’la ilgili mesajı aşağıdaki ifadelerin hangisinde doğru verilmiştir?
A. Anlaşılır bir kitaptır.
B. Son ilahi kitaptır.
C. Allah göndermiştir.
D. Yol göstericidir.
Soru 21- Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. (Şûrâ suresi, 48. ayet)
Bu ayete göre Hz. Muhammed’in görevi aşağıdakilerden hangisi değildir?
A. İslam’a çağırmak
B. İnanmaya zorlamak
C. Ayetleri açıklamak
D. İnananları uyarmak
Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi din anlayışlarının birbirinden farklı olmasının sebeplerinden biri değildir?
A. Düşünme tarzlarının farklı olması
B. Dinin mesajlarının evrensel olması
C. Kültür ve geleneklerin farklı olması
D. Farklı coğrafi bölgelerde yaşanması
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla