7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Sınavını Çöz

Anasayfa 7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1-
a- Sitoplazma
b- Çekirdek
c- Hücre zarı
Yukarıda verilen hücre kısımlarının içten dışa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A. a,b,c
B. b,a,c
C. c,a,b
D. b,c,a
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2-
• Hücrede besinleri parçalayarak enerji üretmede görevlidir.
• Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda, hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bulunan organeldir.
• Madde taşınmasında görevlidir.
Yukarıda verilen ifadeler ile organeller eşleştirildiğinde hangi organel açıkta kalır?
A. Koful
B. Lizozom
C. Mitokondri
D. Endoplazmik retikulum
Soru 3-
• Kromozomların yapısında DNA adı verilen yönetici molekül bulunur.
• DNA’nın yapısında kalıtsal özellikleri taşıyan gen bölgeleri bulunur.
• Genlerin yapı birimi ise nükleotidlerdir.
Yukarıda verilen bilgilere göre kalıtım birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A. nükleotid – gen – DNA – kromozom
B. gen – kromozom – nükleotid – DNA
C. DNA – gen – kromozom – nükleotid
D. kromozom – DNA – gen – nükleotid
Soru 4- Yapacağı sunumda mitoz bölünmenin canlılar açısından önemini anlatmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangisini kullanmamalıdır?
A. Bebeğin büyümesi
B. Yaraların iyileşmesi
C. Tek hücreli canlıların çoğalması
D. İnsanda üreme hücrelerinin oluşması
Soru 5- Mayoz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A. Eşeyli üremeyi sağlar.
B. Sonucunda dört hücre oluşur.
C. Kalıtsal çeşitlilik sağlamaz.
D. Sperm ve yumurta oluşumunu sağlar.
Soru 6- Bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin, bitki ya da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor.
Buna göre öğrenci,
I. Hücre duvarı
II. Mitokondri
III. Ribozom
IV. Kloroplast
yapılarının hücrede bulunma durumlarından hangilerine bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına karar verebilir?
A. I ve II.
B. I ve IV.
C. II ve III.
D. III ve IV.
Soru 7- Efe, bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları eşleştirme yaparak aşağıdaki gibi göstermiştir.
7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı
Buna göre Efe hangi yapının adını yazarken hata yapmıştır?
A. I - Çekirdek
B. II - Koful
C. III - Hücre duvarı
D. IV - Mitokondri
Soru 8-
7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 9- 2n = 80 kromozomlu hücre, bir mitoz geçirdiğinde oluşacak hücrelerin sayısı ve bu hücrelerin her birinde yer alan kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Hücre Sayısı, Kromozom Sayısı
A. 4, n = 40
B. 4, 2n = 80
C. 2, n = 40
D. 2, 2n = 80
Soru 10- Aşağıdaki grafik bir hücrenin mitoz bölünmeler geçirerek oluşturduğu hücre sayısını göstermektedir.
7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı
Buna göre bu hücrenin kaç defa mitoz geçirdiği hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A.2    B.3    C.4    D. 5
Soru 11- Aşağıdaki şekilde atın yaşam döngüsü şematize edilmiştir.
7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı
Bu şema incelendiğinde:
I. K evresinde mayoz bölünme gerçekleşmiştir.
II. L evresinde döllenme gerçekleşmiştir.
III. Oluşan yavru, genetik yapı olarak anne ve babasından farklılıklar gösterir.
Yukarıdaki yorumlardan hangileri doğrudur?
A. I ve II
B. I, II, III
C. I ve III
D. II ve III
Soru 12-
7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı
Yukarıdaki yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Bir türün bütün bireylerinde eşit sayıda bulunur.
B. Farklı türden canlılarda eşit sayıda bulunamaz.
C. Temel yapısını oluşturan molekül, DNA’dır.
D. Canlıların kalıtsal özelliklerini taşır.
Soru 13-
I. Hücreye şekil verir.
II. Çoğunluğu sudan oluşan, yarı akışkan ve yarı saydam sıvıdır.
III. Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organelleri üzerinde bulundurur.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre sitoplazmasına aittir?
A. Yalnız III.
B. I ve II.
C. I ve III.
D. II ve III.
Soru 14- Mitoz bölünme ile ilgili,
I. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır.
II. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur.
III. Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A. Yalnız I.
B. I ve II.
C. II ve III.
D. I, II ve III.
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi mitoz hücre bölünmesi yapan tüm canlılarda ortaktır?
A. Vücut hücrelerinde görülmesi
B. Büyüme ve gelişmeyi sağlaması
C. Kromozom sayısının sabit kalması
D. Yaraların iyileşmesini sağlaması
Soru 16- Aşağıda mitoz bölünmeye ait evreler, karışık olarak verilmiştir.
7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı
Bu evreler ile ilgili,
I. 1. evre, 4. evreden önce gelir.
II. 3. evre hücrenin bölünme için hazırlandığı evredir.
III. 2. evrede hücre bölünmesi tamamlanmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A. Yalnız III.
B. I ve III.
C. II ve III.
D. I, II ve III.
Soru 17- Aşağıda verilen hücrelerden hangisi mayoz bölünme geçirebilir?
A. Güvercindeki sperm hücresi
B. İnsandaki karaciğer hücresi
C. Kedideki yumurta ana hücresi
D. Elma ağacındaki yaprak hücresi
Soru 18- Aşağıdaki olay, bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşmiştir.

7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı
Bu olay ile ilgili;
I. Yalnız mayoz bölünmede görülür.
II. Homolog kromozomlar arasındaki parça değişimidir.
III. Bir tür içinde kalıtsal çeşitliliğe neden olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A. Yalnız I.
B. I ve II.
C. II ve III.
D. I, II ve III.
Soru 19- K hücresinde meydana gelen bir hücre bölünmesi aşağıdaki gibi modellenmiştir.
7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı
Buna göre K hücresi ile ilgili;
I. Sperm hücresi olabilir.
II. Mayoz bölünme geçirmiştir.
III. Kesinlikle bir hayvan hücresidir .
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A. Yalnız II.
B. Yalnız III.
C. I ve II.
D. I ve III.
Soru 20- Mayoz sonucu oluşan insana ait sağlıklı spermler ile ilgili;
I. Kalıtsal yapıları aynıdır.
II. Kromozom sayıları aynıdır.
III. Mayoz bölünme geçirebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A. Yalnız II.
B. I ve II.
C. I ve III.
D. II ve III.
Soru 21-
7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı
Yukarıdaki şekilde bir futbol topu sürtünmesiz ortamda hareket etmektedir. K noktasından serbest bırakılan futbol topunun kinetik enerjisi hangi noktadayken en fazladır?
A) L   B) M   C) N   D) O
Soru 22- Fiziksel anlamda iş yapabilmek için cisme kuvvet uygulanmalı ve cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda yol almalıdır.
Buna göre bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangilerinde fiziksel anlamda iş yapmıştır?
I. Yazı yazarken
II. Çantası sırtında okulun merdivenlerini çıkarken
III. Kitap okurken
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I, II ve III
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla