7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip butonuna tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkilerinden biri değildir?
A. Osmanlı ekonomisinde yaşanan sıkıntıların artmasına neden oldu.
B. Osmanlı tüccarların Avrupalı tüccarlarla rekabet gücü kalmadı.
C. Osmanlı topraklarını üretilen malların satılacağı bir pazar haline getirdi.
D. İngiltere’de büyük bir sömürge imparatorluğu kuruldu.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- II. Mahmud Dönemi’nde bazı yenilikler yapılmıştır. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi devlet yönetiminin daha sistemli hale getirilmesi amacıyla yapılmıştır?
A. Bakanlıkların (Nazırlık) kurulması
B. ”Takvim-i Vekayi” adında ilk resmi gazetenin çıkarılması
C. Matbaanın kurulması
D. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
Soru 3-
I. Askerî amaçlı nüfus sayımı yapılması
II. Avrupa başkentlerine elçilikler gönderilmesi
III. Posta Teşkilatının kurulması
IV. Gazete ve dergilerin basılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sosyal ve ekonomik alanda yapılan ıslahatlar arasında yer almaz?
A. I    B. II    C. III    D. IV
Soru 4- “Türkiye’de misafir kabul etmeyecek bir köy evi, yemek yenmeyecek bir konak, biraz sebze, meyve hatta çiçek toplayıp dinlenmek üzere gelen yolcuyu iyi karşılamayan bir bağ, bostan ve bahçe sahibi yok gibidir.’’ Thornton (Torntın) (Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, C.11, s.263)
Thornton, Türk kültürü hakkında hangi özelliği vurgulamaktadır?
A. Dürüstlük
B. Misafirperverlik
C. Saygı
D. Temizlik
Soru 5- Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından hangisi insan hakları ihlallerinin yapıldığının göstergesidir?
A. Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemesi
B. Üretimde artış yaşanması
C. İnsanların köle olarak çalıştırılması
D. Şehir nüfusunun artması
Soru 6- Osmanlı Devleti, kuruluş yıllarından itibaren düzenli ve planlı bir şekilde iskân politikası uygulamıştır. Örneğin, Anadolu’dan Balkanlar’a göç ettirilen ailelere toprak verilmiş ve bu ailelerden belirli bir süre vergi alınmamıştır.
Metne göre Osmanlı Devleti, iskân politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A. Rönesans hareketlerini yakından takip etmek
B. Avrupa’daki yeniliklerden yararlanmak
C. Anadolu’da siyasi birlik sağlamak
D. Balkanlar’da kalıcılık sağlamak
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi iç göçün sonuçları arasında yer almaz?
A. Ülke nüfusu artar.
B. Çevre sorunları ortaya çıkar.
C. Nüfus belirli merkezlerde yoğunlaşır.
D. Plansız, çarpık kentleşmeler meydana gelir.
Soru 8-
● 13. yüzyılda Avrupa’da barutun patlamasından yararlanılarak mermi atılmaya başlandı.
● Topun keşfi, mutlak krallıkların feodal rejimin yerine geçmesini kolaylaştıran en önemli araçlardan biri oldu.
● Derebeylerin barındığı sağlam şatoların topla yıkılması kolaylaştı.
Verilen bilgilere göre barutun ateşli silahlarda kullanılması Avrupa’da aşağıdaki alanlardan hangisinde belirgin bir değişikliğe neden olmuştur?
A. Mimari
B. Dini yapı
C. Sosyal sınıflar
D. Siyasal sistem
Soru 9- İstanbul’un fethinden sonra İpek ve Baharat Yolları’nın denetimi Osmanlı Devleti’nin eline geçti. Avrupalılar Osmanlı’ya ve diğer Müslüman ülkelere vergi ödememek, ticaret mallarına daha kolay ve ucuz yoldan ulaşabilmek amacıyla yeni yollar aradılar. Bu arayışların neticesinde Avrupalılar Çin ve Hindistan’a giden yeni yollar buldular.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine doğrudan ortam hazırladığı söylenebilir?
A. Osmanlı Devleti’nin gelirlerinin artması
B. Avrupa’da din ve mezhep ayrımının çıkması
C. Akdeniz kıyısındaki limanların önem kazanması
D. Avrupalılar’ın Osmanlıya olan ticari bağımlılıklarının azalması
Soru 10-
7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı
Buna göre göçlerle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A. Göçler sadece ülke içinde gerçekleşir.
B. Göç alan yerlerde kentleşme hızlanmaktadır.
C. Doğal afetlerden dolayı yapılan göçler geçicidir.
D. Siyasi, sosyal ve ekonomik sebeplerle gerçekleşebilir.
Soru 11- Türkiye’nin nüfus yapısı incelendiğinde;
• Doğurganlık oranının yüksek olduğu,
• Nüfusun yarıdan fazlasının 30 yaşından küçük olduğu,
• Yaşlı nüfus oranının düşük olduğu görülür.
Bu bilgiler doğrultusunda Türkiye'nin nüfus özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A. Genç nüfusun fazla olduğu
B. Çalışma çağındaki nüfus fazla olduğu
C. Ortalama yaşam süresinin kısa olduğu
D. Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu
Soru 12- Şanlıurfa-Göbeklitepe, keşfedilmiş en eski anıtsal tapınaktır. MÖ 10000’lerde inşa edilmiştir ve MÖ 8000 yılına kadar buluşma ve ritüel mekânı olarak hizmet verdiği tahmin edilmektedir. Bulgular, büyük buluşmalara 160 km mesafeden gelen topluluklar olduğunu göstermektedir. Göbeklitepe yoğun insan emeğiyle işte bu zamanlarda inşaa edilmiştir.
Buna göre Göbeklitepe’nin inşa edilmesinde etkili olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A. Turizm
B. Din
C. Ticaret
D. Güvenlik
Soru 13-
I. İtfaiye bölüğünün kurulması
II. İlk Türk matbaasının kurulması
III. Kütüphanelerin açılması
IV. Kumaş fabrikalarının kurulması
Lale Devrinde yapılmış yukarıdaki yeniliklerden hangileri kültürel alanla ilgilidir?
A. I ve II.
B. I ve III.
C. II ve III.
D. II ve IV.
Soru 14- Sanayi İnkılabının başlamasında;
I. Coğrafi keşifler sonucu artan sermaye birikimi,
II. Rönesans’ın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yaşanması,
III. İşçi sınıfının ortaya çıkması
gibi faktörlerden hangilerinin etkisi olmuştur?
A. Yalnız I.
B. Yalnız II.
C. I ve II.
D. I ve III.
Soru 15-
● İlk kez Topkapı Sarayı’nda kurulmuştur.
● Devlet adamı yetiştirilen okuldur.
● Burada eğitim görenler ülkenin çeşitli yerlerine üst
düzey yönetici olarak atanmışlardır.
Yukarıda özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ahilik Teşkilatı
B. Kurultay
C. Medrese
D. Enderun Mektebi
Soru 16-
I. Tarım sektörü
II. Sanayi sektörü
III. Hizmet sektörü
Bir ülke nüfusu içinde hangi sektör veya sektörlerde çalışanların oranı yüksek ise o ülke gelişmemiş olarak kabul edilir?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. I ve III
D. II ve III
Soru 17- Üniversiteleriyle tanınan bir şehir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Barınma imkânlarından yoksundur.
B. Çok sayıda öğrencisi olan bir şehirdir.
C. Eğitim oranı yüksektir.
D. Kültürel faaliyetler yaygındır.
Soru 18- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde göç ile ilgili neden-sonuç ilişkisi vardır?
A. Savaş-İnsan hakları ihlali
B. Tarımda makineleşmenin artması Kır-kent nüfus oranının değişmesi
C. Doğal afet yaşanması-Arama kurtarma
D. Doğum oranının ölüm oranından yüksek olması Nüfusun artması
Soru 19- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi vatandaşın yerleşme ve seyahat özgürlüğünün haksız yere kısıtlanmasına bir örnektir?
A. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı olmak
B. Salgın hastalık nedeniyle bulunduğu kasabadan çıkamamak
C. İşlediği bir suçtan dolayı tutuklanmak
D. Terör baskısı nedeniyle yaylaya gidememek
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde askeri alanda yapılan ıslahatlardan biri değildir?
A. Yeniçeri ocağının kaldırılması
B. Deniz Mühendishanesi’nin açılması
C. Eşkinci Ocağı’nın kurulması
D. Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine nazırlıkların kurulması
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla