7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Sosyal Bilgiler 7.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini çöz. Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip butonuna tıklayınız.

Soru 1- Verilenlerden hangileri bilginin değişim ve sürekliliğine katkı sağlamıştır?
I. Bilgisayar
II. Mürekkep
III. Parşömen
A. Yalnız I
B. I ve II
C. I ve III
D. I,II ve III
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Fârâbî; tıp, felsefe, matematik ve fizik gibi değişik alanlarda çalışmalar yapmıştır. Eski Yunan filozof ve bilim insanlarının eserlerini Arapçaya çevirmiştir. Aristo’nun tüm eserlerini inceleyip yorumlamıştır. Felsefenin Müslümanlar arasında tanınmasında ve benimsenmesinde büyük rol oynamıştır.
Parçada verilen bilgiye göre Fârâbî hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Çok yönlü bilim insanıdır.
B. Dünya bilim mirasına katkıda bulunmuştur.
C. Yaptığı çalışmalar yaşadığı dönemle sınırlı kalmıştır.
D. Eski Yunan Uygarlığı’na ait eserlerden yararlanmıştır.
Soru 3- Galileo, tavanda sallanan lambanın her sallanışının aynı sürede olduğunu gördü. Bu olay onun bilimsel araştırmalar yaparak sarkacı keşfetmesini sağladı ve sarkacın sallanışını bir yasayla formüle etti. Bu düşünceler daha sonra ilk doğru saatlerin yapılmasında kullanıldı. Galilleo’nun keşfinden önce, zamanı hesaplamak için kum saati kullanılırken günümüzde ileri teknolojiler ile üretilen elektronik saatler hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.
Verilen bilgiye göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?
A. Galileo saati icat eden kişidir.
B. Elektronik saatlerin atası sarkaçtır.
C. Deney gözlem ile buluşlar mükemmelleşir.
D. Yapılan her icat eski bilgileri ortadan kaldırır.
Soru 4- İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?
A. Parşömenin icat edilmesi
B. Kil tablet kullanılması
C. Papirüsün icat edilmesi
D. Tekerleğin icadı
Soru 5- Orta Çağ’da İslam dünyasında oluşan özgür düşünce ortamında yetişen Biruni, Harezmi ve İbn Sina gibi bilim insanlarının eserleri Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A. İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
B. İslam dünyasında bilimsel gelişmeler desteklenmiştir.
C. İslam bilginleri bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır.
D. Bilimsel gelişmeler yalnız İslam bilginlerinin sayesindedir.
Soru 6- Orta Çağ’da yaşayan bir bilim insanı olsaydınız bilimsel çalışmalar yapmak için aşağıdaki merkezlerden hangisini tercih etmezdiniz?
A. Roma
B. Semerkant
C. Endülüs
D. Buhara
Soru 7- Ali Bey tanınmış bir tıp profösörüdür, İngiltere’nin ünlü bir üniversitesinden çalışma teklifi almıştır.
Ali Bey’in bu teklifi kabul etmesi durumunda;
I. beyin göçü,
II. mevsimlik göç,
III. dış göç
durumlarından hangisi yaşanır?
A. I ve II.
B. I ve III.
C. II ve III.
D. I, II ve III.
Soru 8- Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?
A. Seferberlik
B. Savaş zamanı
C. Okul zamanı
D. Olağanüstü hal
Soru 9- Bir ülkede iç göçün artmasının sonucu olarak;
I. ülke nüfusunun dengesiz dağılması,
II. çarpık kentleşme,
III. alt yapı sorunlarının yaşanması
gibi sorunlardan hangilerinin ortaya çıkması beklenir?
A. Yalnız I.
B. I ve II.
C. II ve III.
D. I, II ve III.
Soru 10- Aşağıda verilen icat ve bu icadı yapan uygarlık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı
A.I    B.II    C.III    D.IV
Soru 11- İlk olarak Çinliler tarafından uzun süren kış gecelerinde eğlence amaçlı kullanılan daha sonra ateşli silahlarda kullanılarak dünya siyasi tarihinde önemli değişimlerin yaşanmasına neden olan buluş aşağıdakilerden hangisidir?
A. Cam
B. Barut
C. Kağıt
D. Tekerlek
Soru 12- Bilim insanları insanlık tarihi boyunca düşüncelerini ifade etmek ve çalışmalarını rahat bir şekilde sürdürme konusunda sıkıntı yaşamışlardır. Buna göre bilimin gelişebilmesi için öncelikli olarak hangisi gereklidir?
A. Maddi imkân
B. Özgür Düşünce
C. Bilimsel Bilgi
D. Kültür Zenginliği
Soru 13- Yazının icadının;
I. Bilimsel gelişmelerin ilerlemesi,
II. İnsanların bilgi ve kültür düzeyinin artması,
III. Fikirlerin hızlı ve kolay yayılması
gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?
A. Yalnız I.
B. I ve II.
C. II ve III.
D. I, II ve III.
Soru 14- Hollandalı bir gözlükçünün uzak nesneleri büyüten bir icadından hareketle teleskop yapıldı. Teleskopların uzay gözlemi yapmadaki önemi fark edildi.
Bu paragrafa göre bilimsel faaliyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Bilimsel faaliyetler masraflı uğraşlardır.
B. Bilimsel alandaki yenilikler fazla gelişme göstermemektedir.
C. Bilim adamlarını devlet adamları desteklemektedir.
D. Bilimsel faaliyetler farklı alanlarda da olsa birbirlerinden etkilenmiştir.
Soru 15- Türk-İslam toplumlarında ibadete, eğitime, sağlığa ve kültürel etkinliklere yarayan birçok yapı ve kuruluş vakıf yoluyla oluşturulmuştur. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yapılardan hangisinin vakıflar aracılığıyla yapıldığı söylenemez?
A. Hastane
B. Medrese
C. Köşk
D. Cami
Soru 16- İlk Çağ’da Anadolu ve Mezopotamya’da yaşayan uygarlıklar toprağı ekip biçerek değerlendirmiş ve bu sayede üretimi artırmıştır. Böylece ihtiyaç fazlası üretim ortaya çıkmıştır. İhtiyaç fazlası üretim yapılması aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur?
A. Tarım
B. Ticaret
C. Turizm
D. Hayvancılık
Soru 17-
I. Meslekler hakkında bilgi edinmek
II. Yeteneklerimizin neler olduğunu tespit etmek
III. Ailemizin bizden beklentileri
IV. Kendi kişiliğimizi tanımak
Meslek seçerken yukarıdaki unsurlardan hangileri dikkate alınmalıdır?
A. I, II ve III.
B. II, III ve IV.
C. I, II ve IV.
D. I, III ve IV.
Soru 18- Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Ülkemizde tarımsal verimi artırmak için çiftçiye;
- Eğitim amaçlı kurslar açılmıştır.
- Kredi desteği sağlanmıştır.
- Tarım aleti ve makine desteği yapılmıştır.
- Kaliteli tohum ve gübre temin edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?
A. Çiftçileri bilinçlendirmek
B. Modern tarımı teşvik etmek
C. Devletin vergi gelirlerini artırmak
D. Daha fazla ürün elde etmek
Soru 19- Büyük Selçuklularda asker ve devlet memurlarına yaptıkları hizmetler karşılığında, belirli bir süreliğine ikta adı verilen topraklar verilirdi. Toprağı işleyenler kazançlarından belli bir miktarı vergi olarak ikta sahiplerine verirlerdi. Bu vergi ikta sahiplerinin gelirini oluştururdu. İkta sahipleri ise verilen topraklar karşılığında asker yetiştirmek zorundaydılar.
Büyük Selçuklu Devleti ikta uygulamasıyla hangisini amaçlamış olamaz?
A. Toprakların boş kalmasını engellemeyi
B. Hazine gelirlerini düşürmeyi
C. Askeri masrafları azaltmayı
D. Tarımsal üretimi artırmayı
Soru 20- İngiliz mühendis Richard Trevithick (Ricırt Trevithiç, 1771-1833) buharlı bir lokomotif yaptı. Bundan kısa bir süre sonra da trenler kara taşımacılığında en önemli araç haline geldi. Artık fabrikalar ve çiftlikler ürünlerini çok uzak yerlere daha kısa süre içerisinde gönderebiliyorlardı.
Yukarıda verilen gelişmelerin ortaya çıkmasıyla;
I. Taşımacılığın daha hızlı bir şekilde yapılması
II. Üretilen malların dağıtımının kolaylaşması
III. Üretilen ürün kalitesinin artması
durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
A. I ve II.
B. I ve III.
C. II ve III.
D. I, II ve III.
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla