7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip butonuna tıklayınız.

Soru 1- Doğru bir meslek seçimi kişinin kendini doğru tanıması ile yakından ilgilidir. Birey, meslek seçimini yaparken kendi özellikleri ile mesleğin gerektirdiği özellikleri karşılaştırmalıdır.
Verilen bilgilerden hareketle meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?
A. İlgi alanlarımızın ne olduğunu belirlemek
B. Ailemizin beklentilerine göre davranmak
C. Mesleğin gerektirdiği özellikleri araştırmak
D. Yeteneklerimizin ne olduğunu tespit etmek
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Yeşilay’ın ülkemizdeki faaliyet alanlarından biridir?
A. Zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek
B. Yoksul ve muhtaçlara yardım ulaştırmak
C. İnsan hakları konusunda çalışma yapmak
D. Çevreyi korumak ve tüketiciyi bilinçlendirmek
Soru 3- Osmanlı Devleti’nde, tımar sistemi uygulamasında toprağı sebepsiz işlemeyen çiftçinin toprağı elinden alınmıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin toprak yönetimindeki bu uygulamasının amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. Güvenliği sağlamak
B. Üretici sayısını azaltmak
C. Tımar sistemini kaldırmak
D. Üretimde sürekliliği sağlamak
Soru 4- Ahilik teşkilatı bulunduğu yerde mesleki eğitim vermek, pazarları kontrol etmek, mal ve ürünlerin kalitesini ve fiyatlarını belirlemek, savaş sırasında orduya yardım etmek gibi görevler üstlenmiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden hareketle Ahilik teşkilatının en önemli faaliyet alanı hangisidir?
A. Sosyal
B. Askerî
C. Siyasi
D. Ekonomik
Soru 5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde toprağın yönetimi ile ilgili yapılan eşleştirme doğrudur?
A. İkta sistemi-Osmanlı Devleti
B. Tımar sistemi-Büyük Selçuklu Devleti
C. Feodal sistem-Orta Çağ Avrupası
D. Çiftçiyi destekleme sistemi-Türkiye Selçuklu Devleti
Soru 6- Devletimiz topraktan daha iyi yararlanmak için çeşitli çalışmalar yapmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri değildir?
A. Sulama kanalları yapmak
B. Dışarıdan tarım ürünleri satın almak
C. Modern yöntemlerle tarım yapılmasını desteklemek
D. Ekilebilir alanlarını korumak ve artırmak
Soru 7- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türk tarihindeki demokratik gelişmelerden birine yer verilmiştir?
A. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
B. Tanzimat Fermanı
C. Magna Carta Libertatum
D. Hammurabi Kanunları
Soru 8- Mustafa Kemal Atatürk: “Memlekette muhalif bir fırka teşkil etmek lazımdır. Böyle bir fırka vücuda gelirse Mecliste tartışma daha serbest olur.” Osman Okyar, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Fethi Okyar’ın Anıları, s. 96 (Düzenlenmiştir.)
Atatürk’ün sözüne göre hangi seçenekte verilen bilgi doğrudur?
A. Atatürk, çok partili hayata geçilmesini arzu etmektedir.
B. Atatürk, iktidar partisinin daha da etkili olmasını istemektedir.
C. Atatürk, yeni bir parti kurmak ve partinin başkanı olmak istemektedir.
D. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisini kapatmak istemektedir.
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin amaçlarından biri değildir?
A. Adil olma
B. Ekonomik koşulları iyileştirme
C. Huzur ve güvenliği sağlama
D. Ücretli sağlık hizmeti verme
Soru 10- Aşağıdaki maddelerden hangileri hukuk devleti ilkesine uygundur?
I. Herkes kanun önünde eşittir.
II. Devletin yaptığı bütün işlemler kanuni denetime tabidir.
III. Devleti yönetenler bazı kanunlara uymak zorunda değildir.
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III
Soru 11- Aşağıda I. Meşrutiyet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. II. Abdülhamit Dönemi’nde ilan edilmiştir.
B. Yasama ve yürütme yetkisi tamamen meclise bırakılmıştır.
C. Genç Osmanlıların Osmanlıcılık fikri, Meşrutiyet’in ilanında etkili olmuştur.
D. Mecliste Osmanlı Devleti’nde yaşayan farklı milletlerden milletvekilleri yer almıştır.
Soru 12- “İster oğlum, akrabam; ister yolcu, geçici misafir olsun, benim için hepsi birdir, hüküm verirken hiçbirinde fark gözetmem.” Yûsuf Has Hâcib’in Türk töresinin bazı özelliklerini yansıttığı yukarıdaki sözü, demokrasinin aşağıda yer alan özelliklerinden hangisini göstermektedir?
A. Eşitlik
B. Millî egemenlik
C. Özgürlük
D. Siyasi partiler
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihindeki demokratik gelişmelerden biridir?
A. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
B. Magna Carta ile hükümdarın yetkilerinin sınırlandırılması
C. Monarşik bir yönetim kurulması
D. Halkın bir meydanda toplanıp yönetimle ilgili kararlar alması
Soru 14- Ülkemizde ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde öğrenim gören öğrenciler için ücretsiz ders kitabı dağıtılmaktadır.
Bu durum devletin hangi temel niteliğiyle ilişkilidir?
A. Demokratik devlet
B. Sosyal devlet
C. Laik devlet
D. Hukuk devleti
Soru 15- Sultan II. Mahmud “Ben tebaamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada görmek isterim.” demiştir. Buna göre II. Mahmud halkın aşağıdaki hak ve özgürlüklerinden hangisini korumayı amaçlamıştır?
A. Seyahat
B. Barınma
C. İnanç
D. Yerleşme
Soru 16- “Demokrasi yönetiminin esası, bugün çağdaş anayasanın en belirgin özelliği olarak görülmektedir. Hükümdarlık ve oligarşi, artık zamanı geçmiş geçici şekillerden başka bir nitelik kabul etmezler.” Mustafa Kemal ATATÜRK
Aşağıdaki çalışmalardan hangisinin Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenemez?
A. Yeni Türk alfabesinin kabulü
B. Saltanatın Kaldırılması
C. Cumhuriyet’in ilanı
D. TBMM’nin açılışı
Soru 17- Hukuk devletinde tüm vatandaşlar yasalar önünde eşittir. Vatandaşlar mahkemelerde haklarını aramakta özgürdürler.
Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin bu niteliği ile ilgili bir örnek verilmiştir?
A. Maddi imkânı olmayan öğrencilere devlet tarafından burs ve yatılılık hizmetinin verilmesi.
B. Haksız yere işten çıkarılan bir işçinin hakkını aramak için şirket hakkında dava açması.
C. Genel ve yerel seçimlerde gizli oy, açık sayım yönteminin uygulanması.
D. Farklı inanca sahip insanların aynı kurumda beraber çalışması.
Soru 18- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı ise bağımsız mahkemelerce kullanılır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A. Güçler ayrılığı
B. Güçler birliği
C. Güçlerin farkları
D. Güçlerin benzerliği
Soru 19- Oy kullanarak sınıf başkanın seçilmesi öğrencilere aşağıdaki davranışlardan hangisini kazandırır?
A. Demokratik ilkeleri kabullenme
B. Çevreyi ve doğayı koruma bilincine sahip olma
C. Planlı ders çalışma bilincine sahip olma
D. Okuma alışkanlığı edinme
Soru 20- Toplumsal cinsiyete ait roller çocukluk döneminde öğrenilir ve cinsiyete ait kalıp yargıların temelini oluşturur. Bu roller, ilk toplumsallaşma ortamı olan ailede içselleştirilmekte ve zaman içerisinde de kazanılmaktadırlar. Buna göre;
I. Gözümde yaş görseler
II. "Erkek ağlar mı?" derler
III. Gökler ağlıyor dostlar
IV. Ben ağlamışım çok mu?
mısralarından hangisinde verilen örneğe benzer bir kalıp yargı vardır?
A. I   B. II   C. III   D. IV
      Tebrikler testi bitirdin. 
  7.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  7.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla